SCM

SCM står för Supply chain management och saknar en bra svensk översättning, det närmaste ordet på svenska är flödesekonomi men det är inte ett allmänt vedertaget begrepp och har endast nämnts i en bok inom ämnet. SCM innefattar det flöde av material som sker genom ett företag. Man brukar tala inom SCM om supply chain som betecknar de steg som varor, pengar och information genomgår ända från tillverkare till konsument. Det är en typ av logistik som behandlar logistiska funktioner ur olika organisationers synpunkt. När man talar om supply chain menar man också de processer och organisationer som är nödvändiga för att leverera och tillverka olika typer av tjänster och produkter till en kund. Man brukar dela in detta flöde i tre olika delar som kallas för informationsflöde, produktflöde och pengaflöde.

Supply chain management är den styrande processen av kedjan så som schemaläggning, planering och kontroll av densamma. Detta är viktigt för att minska kostnader och effektivisera lagerprocessen. Man brukar sträva efter att dels förkorta den tid det brukar ta att bedriva transaktioner av olika slag, men också för att ta bort andra kostnader och för att förbättra informationflödets kvalitet. Dessutom strävar man efter att användarens information ska nå denne så bra och smidigt som möjligt.

För att bygga upp en bra och fungerande SCM använder man ofta EDI som är en form av kommunikation på elektronisk väg, där det bland annat ingår att meddela elektroniska dokument som EDI översätter så att alla ska kunna läsa det, eftersom språket i många fall kan skilja sig mellan de olika inblandade parterna.

SCM är ett växande och viktigt område inom logistiken som kan ses som en sorts översiktlig kontroll av hela processen från tillverkare till kund. Ju bättre detta fungerar desto lägre kostnader blir det och desto smidigare kommer hela processen att gå.

Leave a Reply